Маньківська районна організація
ПОШТОВИЙ IНДЕКС 20100
смт. Маньківка, вул. Соборна, 12
(098) 716-10-15
VOCHERKASSY@UKR.NET

09/11/2016

П РО Г Р А М А

професійної орієнтації учнівської молоді

Маньківського району на здобуття актуальних на ринку праці професій та спеціальностей у 2016 - 2020 роках

 

Загальна частина

      

Програма професійної орієнтації учнівської молоді Маньківського району на здобуття актуальних на ринку праці професій та спеціальностей у 2016 - 2020 роках  (далі – Програма) розроблена відповідно до Конституції України, Законів України «Про зайнятість населення», «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття», «Про професійно-технічну освіту», Конвенції № 142 Міжнародної організації праці про професійну орієнтацію та професійну підготовку в галузі розвитку людських ресурсів, Концепції державної системи професійної орієнтації населення від 27.01.1994р. № 48 та завдань, визначених у Посланні Президента України до Верховної Ради України від 30.04.2002 року “Європейський вибір. Концептуальні засади стратегії економічного та соціального розвитку України на 2002-2011 роки”, Указів Президента України від 15.08.2001р. за № 637/2001 “Про Стратегію подолання бідності” та від 25.05.2001р. за № 341/2001 “Про Концепцію державної регіональної політики”.

За даними державної служби зайнятості на часі  в районі спостерігається збільшення професійно-кваліфікаційного дисбалансу, перенасиченість ринку праці спеціалістами з вищою освітою та дефіцит робітничих кадрів.

Значно перевищує потребу підприємств, установ та організацій пропозиція фахівців з вищою освітою, зокрема, бухгалтерів, економістів, вчителів, вихователів дошкільних закладів, юристів тощо. Разом з тим, збільшується попит на механізаторів, будівельників, працівників побутового обслуговування населення.

Серед робітничих професій  на ринку праці має місце гостра потреба роботодавців у токарях, фрезерувальниках, електромонтерах, електрозварниках, електрогазозварниках, слюсарях, шліфувальниках, водіях автомобілів, швачках тощо.

Актуальною є необхідність коригування професійної структури та обсягів підготовки кадрів у навчальних закладах системи професійно-технічної освіти відповідно до потреб виробництва. Ринок освітніх послуг не враховує реального положення справ в економіці щодо потреби галузей економіки в кваліфікованих робочих кадрах, що істотно погіршує ситуацію із забезпеченістю підприємств та організацій кваліфікованою робочою силою в період структурної перебудови економіки.

Основними проблемами регіонального ринку праці в частині забезпечення потреб роботодавців в робочій силі залишаються:

-   недостатньо  цілеспрямована і систематична робота з професійної орієнтації та трудового навчання учнів загальноосвітніх шкіл;

- низький рівень пропаганди робітничих професій і спеціальностей  безпосередньо підприємствами та організаціями в засобах масової інформації;

- недостатність цілеспрямованої роботи підприємств та організацій з підвищення привабливості робочих місць.

Вирішити дані питання можна лише піднесенням ролі професійно-орієнтаційної роботи і трудового навчання учнів загальноосвітніх шкіл.

Робота з профорієнтації і трудового навчання учнів загальноосвітніх шкіл вимагає корінної зміни у бік комплексності, системності і конкретизації щодо орієнтації на професії  та спеціальності, які будуть затребувані ринковою економікою.

В ситуації, що склалася, система заходів з професійної орієнтації учнівської молоді на здобуття актуальних на ринку праці професій та спеціальностей може ефективно протистояти негативним тенденціям безробіття і тому є важливим методом подолання його наслідків.

Програма  спрямована на подолання професійного дисбалансу між попитом і пропозицією робочої сили, який склався на ринку праці, оптимізацію процесу розподілу трудових ресурсів, підвищення соціального статусу робітника в суспільстві та відновлення престижу робітничих професій та спеціальностей.

 

Мета і завдання Програми

 

Метою програми є:

 

-створення цілісної системи орієнтації школярів на свідомий вибір професій та спеціальностей, які в подальшому забезпечать працевлаштування, достойну оплату праці  та гідний рівень життя;

-формування у школярів стійкої мотивації до чесної праці та активного пошуку роботи;

-забезпечення господарського комплексу області кваліфікованими робітничими кадрами;

-профілактика правопорушень серед неповнолітніх;

-підвищення  рівня  профорієнтаційної роботи з учнями випускних класів загальноосвітніх шкіл;

-координація дій по профорієнтації учнівської молоді структурних підрозділів райдержадміністрації, державної служби зайнятості, громадських організацій та роботодавців.

 

Основними завданнями Програми є:

 

- удосконалення функціонування системи професійної орієнтації учнівської молоді на здобуття робітничих професій та спеціальностей, забезпечення комплексного підходу до діяльності у сфері професійної орієнтації, посилення її соціально-економічної спрямованості;

- забезпечення проведення ефективної профорієнтаційної роботи серед учнівської молоді, спрямованої на формування позитивної мотивації до набуття професій та спеціальностей, які користуються сталим попитом на ринку праці і забезпечують гарантоване працевлаштування;

- удосконалення форм і методів профорієнтаційної роботи з учнівською молоддю;

- забезпечення господарського комплексу кваліфікованими робітничими кадрами з урахуванням замовлень роботодавців щодо конкретних технологічних ланок виробництва;

-  попередження виникнення безробіття через необ’єктивний професійний вибір людини;

- координація діяльності органів освіти, державної служби зайнятості,  соціальних партнерів та роботодавців, пов’язаної з виконанням завдань Програми та визначених нею заходів;

- здійснення моніторингу виконання Програми,  інформування районної державної адміністрації та  районної ради з питань реалізації її заходів.

Реалізація Програми буде здійснюватися на засадах соціального партнерства.

 

Фінансове і матеріальне забезпечення виконання Програми

 

Фінансове і матеріальне забезпечення виконання Програми буде здійснюватися за рахунок:

-  коштів місцевих бюджетів у межах асигнувань, передбачених на проведення профорієнтації та трудового навчання учнів загальноосвітніх шкіл і підготовку кваліфікованих кадрів у навчальних закладах профтехосвіти відповідно до державного замовлення;

- коштів і матеріальних ресурсів підприємств, установ та організацій-замовників кваліфікованих кадрів у навчальних закладах профтехосвіти;

- коштів і матеріальних ресурси фізичних і юридичних осіб, спонсорські та інші надходження, що виділяються у відповідності з чинним законодавством;

- коштів Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття;

- інших джерел фінансування.

 

Управління реалізацією Програми і контроль за її виконанням

 

Управління реалізацією Програми здійснює Координаційний комітет сприяння зайнятості населення.

Виконання заходів Програми щодо орієнтації учнівської молоді регіону  на здобуття актуальних на ринку праці професій та спеціальностей на засадах соціального партнерства  забезпечують: відділ освіти,  управління праці та соціального захисту населення, служби у справах сім’ї, молоді та спорту райдержадміністрації, центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, районний центр зайнятості,  які здійснюють щомісячний моніторинг виконання Програми за визначеними напрямками  та готують інформаційно-аналітичні матеріали для  розгляду на засіданні  Координаційного комітету сприяння зайнятості населення В разі необхідності вносять пропозиції щодо змін і доповнень до Програми.

         Контроль за виконанням заходів Програми покладається на відділ освіти,  управління праці та соціального захисту населення, служби у справах сім’ї, молоді та спорту райдержадміністрації, центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, районний центр зайнятості відповідно до встановлених термінів.

 

Очікувані результати

 

Виконання Програми дасть змогу:

- сприяти оптимізації процесу формування трудових ресурсів, подоланню дисбалансу між попитом і пропозицією робочої сили, який склався на ринку праці;

-   зменшити гострий дефіцит підприємств, ТОВ, СФГ у робітничих кадрах;

-  підвищити соціальний статус робітника в суспільстві та відновити престиж робітничих професій та спеціальностей;

-  активно залучати досвідчених та кваліфікованих робітників  до ознайомлення учнів із виробничим процесом в ході проведення екскурсій на підприємства;

-  цілеспрямовано і систематично проводити роботу з професійної  орієнтації учнів загальноосвітніх шкіл;

- скоординувати роботу в частині профорієнтації учнівської молоді структурних підрозділів райдержадміністрації, державної служби зайнятості, громадських організацій та роботодавців;

-   підвищити рівень інформаційної та роз’яснювальної роботи з батьками щодо професійного самовизначення учнів.

 

 

                                                                                                            

 

 

 

Мета та завдання професійної орієнтації учнівської молоді

на здобуття робітничих професій та спеціальностей

 

 

У суспільстві існує розподіл праці, відносно відокремлені галузі трудової діяльності, які  визначені як  професії  та спеціальності.

Професія –  визначений вид трудової діяльності, який для її виконання вимагає здібностей, теоретичних знань і практичних  навичок. Професія є групою споріднених спеціальностей. Спеціальність – підтип професії, що визначається подальшим розподілом праці у її межах. При виборі професії бажано конкретизувати вид майбутньої діяльності до певної спеціальності.

Метою професійної орієнтації учнівської молоді на вибір конкурентоспроможної на ринку праці професії та спеціальності є формування у школярів ставлення до себе, суспільства і професійної діяльності, сприяння специфічними методами професійному визначенню учня, виборі професії та спеціальності, яка в подальшому забезпечить його працевлаштування та сприятиме підвищенню конкурентоспроможності на ринку праці.

 

Основними завданнями професійної орієнтації учнівської молоді на здобуття робітничих професій та спеціальностей є:

 

1.     Сприяння гармонійному розвитку особи, оптимізації процесу її соціально-професійного становлення.

 

 1. Формування вміння оцінювати свої здібності із вимогами, необхідними для набуття професії або спеціальності, забезпечення розвитку професійно-важливих якостей особистості.

 

 1. Виховання у молоді спрямованості на самопізнання і власну активність як основу професійного самовизначення.

 

4.     Системне ознайомлення учнів випускних класів зі світом професій, проведення інформаційно-роз’яснювальної роботи щодо свідомого вибору професії, яка відповідає потребам та вимогам роботодавців.

 

5.     Постійне інформування учнів про реальну потребу на ринку праці.

 

6.     Комплексний підхід до організації профорієнтаційної роботи з учнями випускних класів загальноосвітніх шкіл з метою складання реального плану оволодіння професією чи спеціальністю з урахуванням потреб ринку праці.

 

 

 

 

 

               
   

Професійна орієнтація

учнівської молоді спрямована на:

 

 
   
     
 
 

 

 

 

 

 

 

Напрями та форми професійної орієнтації учнівської молоді

на здобуття робітничих професій, спеціальностей та підняття їх престижу

 

1. Інформаційно-роз’яснювальна робота:

 

1)  видавнича діяльність (видання брошур, буклетів, проспектів, листівок, барометрів професій тощо для забезпечення інформаційного простору закладів освіти та центрів зайнятості);

2) інформаційно-просвітницькі заходи (ярмарки вакансій, ярмарки професій, дні кар’єри, дні відкритих дверей, презентації професій, профорієнтаційні зустрічі);

3)  інформаційно-рекламна діяльність (створення інформаційних передач на радіо та телебаченні, розміщення інформаційних матеріалів у друкованих засобах масової інформації, створення профінформаційних стендів у школах);

4)  інформування  учнів випускних  класів  про  потребу  в  кадрах  на  ринку праці з використанням Інтернет - куточків  базових центрів  зайнятості (отримання  інформації  про наявність в регіоні та в Україні вільних робочих місць та вакантних посад, пропозицію робочої сили, інформування про законодавство з питань зайнятості та загальнообов’язкового державного соціального страхування і послуги державної служби зайнятості з використанням Інтернет порталу служби зайнятості);

5) ознайомлення з робітничими професіями, презентації виробів учнів ПТНЗ  тощо;

6) ознайомлення з характером та умовами виробництва на ринкоутвоюючих підприємствах регіону (екскурсії, зустрічі з наставниками, демонстрація досягнень висококваліфікованих працівників, конкурси  майстерності тощо).

 

2. Проведення соціологічного опитування учнів шкіл з метою визначення їх професійних намірів.

 

3. Профдіагностичне  обстеження з використанням комп’ютерних та бланкових методик.

 

4. Профконсультаційна допомога молодій людині в усвідомленому виборі майбутньої професії, формуванні особистого професійного плану з урахуванням індивідуальних психологічних характеристик, особливостей життєвої ситуації, професійних інтересів, нахилів, здібностей, стану здоров’я та попиту ринку праці.

 

Професійна орієнтація здійснюється   закладами освіти на всіх ступенях навчання  та рівнях акредитації.

 

                                                                                                               

 

 

 

 

                                                                                                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПЛАН ЗАХОДІВ

в загальноосвітніх навчальних закладах щодо професійної орієнтації учнівської молоді району на здобуття актуальних на ринку праці професій

та спеціальностей у 2016 - 2020 роках

 

1. Соціологічне опитування серед школярів з метою виявлення професійних схильностей та їх орієнтації на свідомий вибір професії  або спеціальності

 

1. Провести перший моніторинг професійних намірів майбутніх випускників дев’ятих та одинадцятих класів (соціологічне анкетування професійних намірів)

Щороку - вересень

Відділ освіти райдержадміністрації , 

районний центр зайнятості населення

 

 

2. Провести другий моніторинг професійних намірів майбутніх випускників дев’ятих та одинадцятих класів (соціологічне анкетування професійних намірів)

Щороку - травень

 

 

Відділ освіти райдержадміністрації , 

районний центр зайнятості населення

 

 

2. Інформаційно - розяснювальна робота щодо профорієнтації молоді  на здобуття робітничих професійспеціальностей та підняття їх престижу

 

1. Організувати в загальноосвітніх навчальних закладах району кабінети профорієнтації. Залучити підприємств, ТОВ, СФГ до оснащення кабінетів необхідними інформаційними матеріалами 

Протягом 2016-2020 років

 

 

 

 

 

Відділ освіти,  відділ агропромислового та економічного розвитку райдержадміністрації , 

районний центр зайнятості населення, рада товаровиробників району( за згодою)

 

 

 

 

 

2. Проводити загальношкільні (та в окремих класах) батьківські збори з метою інформування про потребу в робітничих кадрах та спеціальностях на місцевому ринку праці, можливості державної служби зайнятості в наданні допомоги у виборі конкурентноздатної на ринку праці професії

Протягом 2016-2020 років

 

 

 

 

 

Відділ освіти райдержадміністрації , 

районний центр зайнятості населення

 

 

3. Організувати   у  загальноосвітніх школах району лекторії для батьків та проводити роз'яснювальну роботу серед батьків з питань профорієнтації та працевлаштування молоді

Протягом 2016-2020 років

 

 

 

 

 

Відділ освіти райдержадміністрації , 

районний центр зайнятості населення

 

 

4. Залучати учнів загальноосвітніх навчальних закладів, разом з батьками,  до участі у:

- Днях відкритих дверей (профорієнтаційних екскурсіях) підприємств та в організацій, навчальних закладів;

- Днях відкритих дверей для учнівської  молоді, що проводять центри зайнятості, професійно-технічні  навчальні заклади, вищі навчальні заклади різних рівнів акредитації

Протягом 2016-2020 років

 

 

 

 

 

Відділ освіти райдержадміністрації , 

районний центр зайнятості населення

 

 

5. Сприяти публікаціям у районному часописі та виході в ефір  спеціалізованих передач на місцевому телебаченні за тематикою: «Твоя майбутня професія», «Служба зайнятості інформує», «Бізнес від початку до успіху»

Протягом 2016-2020 років

(згідно програми передач)

 

Відділ освіти райдержадміністрації , 

районний центр зайнятості населення , редакції місцевих ЗМІ ( за згодою)

 

6. Інформувати учнів загальноосвітніх шкіл через засоби масової інформації про соціальні послуги державної служби зайнятості, порядок працевлаштування, можливості здобуття професій та спеціальностей

Протягом 2016-2020 років

Центр зайнятості населення населення

 

 

 1. Інформувати учнів про можливості використання Internet - порталу, багатоканальної інтерактивної телефонної мережі державної служби зайнятості та WEB – сайту  центру зайнятості з метою отримання відомостей про потребу в робочій силі на ринку праці, можливості професійного навчання та соціальні послуги державної служби зайнятості

 

Протягом 2016-2020 років

 

 

 

 Центр зайнятості населення

 

 

8. Створити енциклопедію робітничих професій (в електронному вигляді) та провести її презентацію з метою широкого ознайомлення учнів та батьків у закладах освіти

Січень 2016 р.

 

Центр зайнятості населення

 

 

9. Забезпечити проведення та залучення учнів загальноосвітніх навчальних закладів у проведенні інформаційно-просвітницьких заходів:

 •  -   ярмарок  вакансій;
 •  -   ярмарок кар’єри;
 •  -   ярмарок професій;
 •  -   днів кар’єри;
 •  -   презентацій професій;
 •  -   презентацій роботодавця;
 •  -   презентацій навчального закладу;
 •  -   конкурсів майстерності;

     -   профорієнтаційних зустрічей тощо.

 

Протягом 2016-2020 років

Відділ освіти райдержадміністрації , 

районний центр зайнятості населення, рада товаровиробників району( за згодою)

 

 

10. Проводити щорічний конкурс серед учнів професійно-технічного ліцею та міжшкільного НВК «Найкращий у своїй професії»

Протягом 2016-2020 років

Відділ освіти райдержадміністрації , 

районний центр зайнятості населення, рада товаровиробників району( за згодою)

 

 

11. Залучити наставників з ринкоутворюючих підприємств, які мають потребу в робітничих кадрах, до участі в презентаціях робітничих професій

Протягом 2016-2020 років

                                                                                  

     Відділ освіти райдержадміністрації , 

районний центр зайнятості населення, рада товаровиробників району( за згодою)

 

 

 

12. Організувати підготовку учнівської молоді до професійного самовизначення з робітничих професій на уроках трудового навчання, в процесі гурткової та факультативної роботи

Протягом 2016-2020 років

Відділ освіти райдержадміністрації , 

районний центр зайнятості населення, рада товаровиробників району( за згодою)

 

13. Забезпечити організацію виробничих екскурсій для учнів на ринкоутворюючі підприємства, які мають постійну потребу в робітничих кадрах,  ознайомлення з виробничим процесом та досягненнями висококваліфікованих робітників

Протягом 2016-2020 років

Відділ освіти райдержадміністрації , 

районний центр зайнятості населення, рада товаровиробників району( за згодою)

 

 

14. Організувати інформування учнів шкіл про напрями підготовки за робітничими професіями в ході проведення екскурсій до професійно-технічних навчальних закладів та залучати їх до участі у днях відкритих дверей професійно-технічних навчальних закладів регіону.

Протягом 2016-2020 років

Відділ освіти райдержадміністрації , 

районний центр зайнятості населення, рада товаровиробників району( за згодою)

 

 

15. Запровадити у Буцькому професійно-технічному ліцеї спеціальні стипендії для кращих учнів з профілів.

                                                    Рада товаровиробників району

 

 

16. Забезпечити висвітлення питань проведення профорієнтаційної роботи у засобах масової інформації, організувати постійно діючі рубрики у місцевих ЗМІ.

Протягом 2016-2010 років

Відділ освіти райдержадміністрації , 

районний центр зайнятості населення.

 

 

 

3. Формування кадрового потенціалу для проведення профорієнтаційної роботи

 

1. Провести презентацію діючих Програм із психології для керівників загальноосвітніх навчальних закладів щодо профорієнтаційної роботи учнівської молоді

Січень 2017 р.

 

Відділ освіти райдержадміністрації , 

 

 

2. Розробити навчальний тренінг для педагогічних працівників «Методика проведення профорієнтаційної роботи за програмою «Кроки до самопізнання»

До 1 лютого 2017 р.

 

Відділ освіти райдержадміністрації

 

3. Підготувати навчальний план, організувати та провести спільне навчання спеціалістів базових центрів зайнятості, відповідальних за проведення профорієнтаційної роботи,  спеціалістів відділів освіти райдержадміністрацій та  управління праці та соціального захисту населення  з питань практичної реалізації Програми професійної  орієнтації учнівської молоді

Січень 2017 р.

Відділ освіти райдержадміністрації , 

районний центр зайнятості населення.

 

 

 

4. Організаційні заходи

відділу освіти райдержадміністрації щодо професійної орієнтації учнівської молоді на здобуття робітничих професій

 

1. Організувати та провести спільне навчання спеціалістів відділів освіти райдержадміністрації, районного  центру зайнятості, відповідальних за проведення профорієнтаційної роботи, з питань практичної реалізації Програми професійної орієнтації учнівської молоді району на здобуття робітничих професій у 2016 - 2020 роках

Жовтень 2016 р.

Відділ освіти райдержадміністрації , 

районний центр зайнятості населення.

 

 

2. Підготувати і провести спільний семінар директорів загальноосвітніх шкіл навчальних закладів профтехосвіти з питань організації профорієнтаційної роботи з учнями загальноосвітніх шкіл

Грудень  2016 р.

Відділ освіти райдержадміністрації , 

районний центр зайнятості

 

 

3. Забезпечити загальноосвітні школи  каталогами товарів широкого вжитку та послуг професійно-технічних навчальних закладів для населення регіону та буклетами з описом робітничих професій

Щороку до 1 жовтня

Відділ освіти райдержадміністрації , 

районний центр зайнятості населення, рада товаровиробників району( за згодою)

 

 

4. Здійснювати методичний супровід заходів Програми

Протягом 2016-2020 років

Відділ освіти райдержадміністрації,  районний центр зайнятості населення

 

 

 

5. Здійснювати щомісячний моніторинг стану реалізації  Програми професійної орієнтації учнівської молоді області на здобуття робітничих професій у 2016 - 2020 роках, визначення ефективності   проведеної роботи

До 5 числа місяця, наступного за                                      

звітним

Відділ освіти райдержадміністрації

 

 

8. Висвітлювати в засобах масової інформації  практичні аспекти реалізації Програми професійної  орієнтації учнівської молоді на здобуття робітничих  професій та спеціальностей

Протягом 2016-2020 років

 

Відділ освіти райдержадміністрації, 

районний центр зайнятості населення, рада товаровиробників району( за згодою)

 

 

 

6. Організаційні заходи

Районного центру зайнятості щодо професійної орієнтації учнівської молоді на здобуття робітничих професій та спеціальностей

 

1. Підготувати навчальний план, організувати та провести спільне навчання спеціалістів відповідальних за проведення профорієнтаційної роботи,  спеціалістів відділу освіти та управління праці та соціального захисту населення районної державної адміністрації, відділу у справах сім’ї, молоді та спорту, центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді з питань практичної реалізації Програми професійної орієнтації учнівської молоді району на здобуття робітничих професій у 2016 - 2020 роках

Грудень 2016 р.

центр зайнятості населення

 

 

3. Розробити та погодити графіки проведення, передбачених Програмою, групових та масових заходів та індивідуальної роботи з учнями, батьками та педагогічними працівниками відділу освіти і роботодавцями та відділом організації профорієнтації  центру зайнятості населення

Щороку до 10 жовтня

 центр зайнятості населення

 

 

4. Розробити анкети для проведення соціологічного опитування учнів шкіл щодо професійних намірів

Щороку до 10 жовтня

центр зайнятості населення

 

 

5. Підготувати матеріали та взяти участь у створенні спеціалізованих передач на місцевому телебаченні за тематикою: «Твоя майбутня професія», «Служба зайнятості інформує», «Актуальне інтерв’ю», «Бізнес від початку до успіху», тощо. Розміщувати інформаційні матеріали у друкованих засобах масової інформації

Згідно графіка виходу передач

 

центр зайнятості населення

 

 

6. Здійснювати щомісячний моніторинг стану реалізації  Програми професійної орієнтації учнівської молоді  на здобуття робітничих професій у 2016 - 2020 роках, визначення ефективності  проведеної роботи

До 5 числа місяця, наступного за звітним

 

 

 

центр зайнятості населення

 

 

7. Висвітлювати у засобах масової інформації хід реалізації Програми професійної орієнтації учнівської молоді на здобуття робітничих професій та спеціальностей

 

Протягом 2016-2020 років

 

центр зайнятості населення

 

 

Начальник

Відділу освіти і науки       

 

                                                  

                                     Ю.М.Безверхий                            

Директор районного центру  зайнятості населення

 

 

                                   Г.Л.Гаврилюк

     

 

 


« Повернутись